JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei programelor, proiectelor și acțiunilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă, în domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanțare din anul 2021

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice nr. 17.271/19.08.2021;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 16826 /16.08.2021;
          În baza prevederilor:
 • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 61/24.03.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 57/22.04.2021 de aprobare a bugetului propriu al Judeţului Maramureş;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 141/30.07.2021 privind constituirea fondului pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență pentru anul 2021;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe ,Comisia de învățământ,cultură și culte și Comisia juridică și de disciplină;   
          În temeiul art. 173 alin. (5), lit. d), art. 182 alin. (1), precum și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă lista programelor, proiectelor şi acțiunilor care beneficiază de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui program, proiect şi acţiune din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
 • Direcţiei Juridice;
 • Direcţiei Economice;
 • Beneficiarilor finanţărilor nerambursabile.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran 
Nr.158 
Baia Mare, 20 august 2021 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru și 2 neparticipări în ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș din 20 august 2021. Au fost prezenți 28 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.