JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în Municipiul Baia Mare, Piața Libertății, nr. 14

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef nr. 14994/2021;
 • Înștiințarea privind intenția de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu nr. 13993/12.07.2021;
 • Adresa Direcției Județene pentru Cultură Maramureș nr. 1206/13.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu nr. 14416/15.07.2021;
          Ținând cont de prevederile:
 • Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget finanțe și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173 alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, cod LMI MM-II-m-B-04459, situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 14, imobil alcătuit din: teren în suprafață de 122 mp conform C.F. nr. 130304 Baia Mare, nr. topo 851/2/3 – 10 mp, nr. topo 851/2/1/2 – 112 mp și construcții cu regim de înălțime P+2E, teren în suprafață de 104 mp conform C.F. nr. 130305 Baia Mare, nr. topo 851/1 și construcții cu regim de înălțime S+P+E+M și teren în suprafață de 31 mp conform C.F. nr. 110724 Baia Mare, nr. cadastral 110724, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcției Arhitect Șef;
 • Direcţiei Economice;
 • Direcţiei Juridice;
 • Municipiului Baia Mare;
 • Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;
 • S.C. Diafan S.R.L, administrator Zah Otniel Claudiu.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 152
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru și trei neparticipări, în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.