JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind radierea unei poziții din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef nr.14.993/2021;
  • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 16/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al județului Maramureș;
  • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 5/2006 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al județului Maramureș;
          Ținând cont de prevederile:
  • art. 355 alin. (1) și art. 357 alin. (4) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe, Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrare patrimoniu și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173 alin. (1), lit. c), f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă radierea poziției nr. 7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 5/2006 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al județului Maramureș, motivat de dubla înregistrare în evidențele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Maramureş și se abrogă Hotărarea Consiliului Județean nr. 16/2004 și nr. 30/2004.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică la:
  • Instituția Prefectului – Județul Maramureș;
  • Direcția Arhitect Șef;
  • Direcția Juridică;
  • Direcția Economică.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 150
Baia Mare 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru și 3 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.