JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan” Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 14948/2021;
          Ținând cont de adresa nr. 868/29.06.2021 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș - Secția Școala Populară de Artă - înregistrată la Consiliul Județean Maramureș sub nr. 13074/30.06.2021 privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 16.06.2021;
          Ținând cont de prevederile:
  • art. 6 din O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 5, lit. a) din Anexa nr. 4 a Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004, pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget finanțe, Comisia pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială, Comisia de învățământ, cultură și culte, Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. a) și f), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. d), art. 182 alin. (1) şi alin. (3) precum şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de şcolarizare al Secţiei Şcoala Populară de Artă din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş pentru anul şcolar 2021-2022, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică;
  • Direcţia Economică;
  • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr.149 
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru 3 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.