JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri temporare de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin modificarea temporară a structurii de paturi la nivelul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane nr. 13615/2021;
 • Adresa Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 20050/05.07.2021 înregistrată la instituția noastră sub nr. 13490/06.07.2021;
 • Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 20050/05.07.2021;
 • Autorizația sanitară temporară de funcționare a Direcției de Sănătate Publică Maramureș nr. 12067/30.06.2021;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 29/26.03.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
         Ținând cont de prevederile:
 • punctului 6 din Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea O.U.G nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS –CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753 din data de 28.05.2021 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextual pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competeță - Anexa 2;
 • art.15, lit. d) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget finanțe, Comisia pentru sănătate, și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. a), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea temporară a Structurii organizatorice de paturi la nivelul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, pentru obiectivul situat în municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea temporară a Structurii organizatorice de paturi a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, pentru obiectivul situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului nr. 17, județul Maramureș, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă menținerea structurii organizatorice de paturi a Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare aprobată prin H.C.J nr. 29/26.03.2021 pe toată durata de valabilitate a dispozițiilor Autorizației Sanitare Temporare de Funcționare nr.19285/02.12.2020 eliberată de către Direcția de Sănătate publică Maramureș, pentru obiectivul de pe str. Gh. Marinescu nr. 3 , județul Maramureș, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică;
 • Direcția Economică;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 148
Baia Mare 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi pentru și două neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.