JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor economici aferenți proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare”, cod SMIS 139782

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte nr. 15029/22.07.2021;
 • Raportul Direcției Economice Nr. 15470/2021.
          Ținând cont de prevederile:
 • Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020;
 • Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1455/27.11.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului, Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1404/23.11.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului;
 • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
 • art. 199, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 35, art. 44 și ale art. 53 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia pentru buget finanțe,Comisia pentru sănătate, Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. c), alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii economici aferenți proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare”, cod SMIS 139782, depus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Indicatorii economici aferenți proiectului menționat corespund ca denumire și valoare cu informațiile incluse în cererea de finanțare cod SMIS 139782 și reprezintă cheltuieli financiare ale partenerilor de proiect - Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş și Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare, necesare implementării proiectului în condițiile aprobării cererii de finanțare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş și se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică;
 • Direcţia Economică;
 • Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte;
 • Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 147
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru și 3 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.