JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea cofinanțării proiectului ”DIKEINSPECT - Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area – Strategia complexă de control al inundațiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară OT 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și securității”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 15103/22.07.2021
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15466/2021;
  • Contractul de grant HUSKROUA/1901/8.1/0088 din 31.05.2021,
  • Ghidul Aplicantului pentru Apel 3 de Propuneri proiecte, Programul Cooperare transfrontalieră ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, Obiectivul Tematic 8 - Provocări comune în domeniul siguranței și securității, Prioritatea 1, aprobat prin Regulamentul General (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui Instrument European de Vecinătate, Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanţarea acţiunii externe, - Decizia Comisiei Europene din 17.12.2015 nr. C(2015) 9143;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia buget finanțe, Comisia pentru proiecte strategii și dezvoltare și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173 alin. (1), lit. e) şi alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 24 din 25 februarie 2020, privind promovarea în parteneriat a proiectului „DIKEINSPECT - Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area - Strategie complexă de control a inundaţiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară OT 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii”, aticolul urmând a avea următorul conținut:
          „Art.2. Se aprobă participarea Județului Maramureș prin Consiliul Județean în calitate de partener în proiectul DIKEINSPECT - Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area (DIKEINSPECT - Strategie complexă de control a inundațiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară) și cofinanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 3.970,10 Euro, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului aferent județului Maramureș.”
          Art.II. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 24 din 25 februarie 2020, rămân neschimbate.
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran 
Nr.146
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi pentru și 4 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.