JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind promovarea în parteneriat a proiectului „MaraTEI -Transparență, Etică și Integritate în administrația publică din județul Maramureș”, cod SMIS 152179

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte nr. 15027/2021;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15455/2021;
          Ținând cont de prevederile:
  • Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 din 2021 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Obiectivul specific 2.2 – creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
  • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
  • art. 35, art. 44 și art. 53 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate:Comisia buget finanțe, Comisia pentru proiecte, strategii și dezvoltare și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit c), alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție a proiectului „MaraTEI -Transparență, Etică și Integritate în administrația publică din județul Maramureș”, cod SMIS 152179 în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/924/2/2 din 2021 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Obiectivul specific 2.2 – creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
          Art.2. Se aprobă contribuția proprie a Județului, Maramureș, în cuantum de 7,906.08 lei ( inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea pentru bugetul proiectului aferent județului Maramureș în valoare de 362,134.33.
          Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului vor fi asigurate din bugetul propriu al județului.
          Art.4. Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, vor fi asigurate din bugetul propriu al județului.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice;
  • Direcţiei Economice;
  • Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte;

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 144
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru și 3 neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.