JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea U.A.T Judeţul Maramureş la realizarea proiectului „OnBike MM Trophy”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului turism și promovarea județului nr. 15176/2021;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 14909/2021;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice nr. 15205/2021;
  • Adresa Asociaţiei Sportive ON SPORT nr. 14131/13.07.2021;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe, Comisia pentru turism și relații internaționale, Comisia pentru activități de tineret și sport și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea U.A.T. Judeţul Maramureş prin Consiliul Județean la realizarea în comun cu Asociația Sportivă ON SPORT a proiectului de interes județean „OnBike MM Trophy”.
          Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 35 mii lei, din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Judeţului Maramureş, prevăzut în bugetul județului Maramureș pe anul 2021, în vederea participării la realizarea proiectului prevăzut la art.1.
          Art.3. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între U.A.T. Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi Asociaţia Sportivă ON SPORT, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică;
  • Direcţia Economică;
  • Biroului turism și promovarea județului;
  • Asociaţiei Sportive ON SPORT.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 143
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi pentru, o abținere și două neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.