JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 14978/2021;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice nr. 15208/2021;
 • Raportul comun al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte nr. 15617/2021;
          Ţinând cont de prevederile:
 • art. 61, 62 şi 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe, Comisia pentru proiecte strategii și dezvoltare și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art.173 alin.(3) lit. b) şi a art.182 alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea de către Judeţul Maramureş a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani şi perioadă de grație și de tragere în 4 ani a sumelor din linia de credit de investiții în sistem revolving, cu încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din totalul veniturilor proprii. Garanția reală mobiliară fără deposedare se va constitui asupra veniturilor proprii ale bugetului județului Maramureș.
          Art.2. Contractarea și garantarea finanţării rambursabile interne prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Din bugetul Județului Maramureș se asigură integral plata:
 1. serviciului anual al datoriei publice locale;
 2. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes public județean;
 3. alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
          Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului județean Maramureş, următoarele date:
 1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
 2. valoarea finanţării rambursabile interne contractate;
 3. gradul de îndatorare a Județului Maramureș;
 4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile interne;
 5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile interne;
 6. plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă internă.
          (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
          Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Președintele Consiliului Județean Maramureș.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcției Juridice;
 • Direcţiei Economice;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 142
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi pentru și două neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.