JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea fondului pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență pentru anul 2021

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 14942/2021;
          Ținând cont de prevederile:
  • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 57/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2021;
          Văzând avizul comisiilor de specialitate: Comisia de buget finanțe, Comisia de învătământ, cultură și culte și Comisia juridică și de disciplină;
          În temeiul art. 173, alin. (5), lit. d), art. 182, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă constituirea unui fond de 5% pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă, din suma totală alocată în bugetul judeţului pe anul 2021, pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale.
          Art.2. Se aprobă repartizarea sumei de 190 mii lei pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale selectate în baza Ghidului solicitantului, pentru anul 2021.
          Art.3. Alocarea sumelor pentru programele, proiectele şi acţiunile prevăzute la art. 1 și art. 2 se face pe baza propunerilor Comisiei de învăţământ, cultură şi culte prin hotărâre de consiliu judeţean.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  1. Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  2. Direcţiei Economice;
  3. Direcţiei Juridice.

PREŞEDINTE
Ionel-Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 141
Baia Mare, 30 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi pentru și două neparticipări în ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din 30 iulie 2021. Au fost prezenți 29 din 33 de membri ai consiliului județean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.