JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind retragerea unor sume alocate pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Adresa Clubului Sportiv Municipal Baia Mare nr. 1282/18.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Maramureş sub nr. 18364/18.11.2020 prin care se solicită aprobarea diminuării liniilor de cheltuială cuprinse în contractul privind finanțarea programelor structurilor sportive de performanță de prim eșalon nr. 11067/27.07.2020, încheiat între Județul Maramureș prin Consiliul Județean și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 18550/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr.18671/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe și Comisiei pentru activități de tineret și sport;
          Văzând dispoziţiile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureş:
 • nr. 31/2020 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Maramureş pe anul 2020;
 • nr. 62/2020 privind repartizarea pe destinații a sumei prevăzute în bugetul Județului Maramureş, pe anul 2020 pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general în domeniul sportului;
 • nr. 120/2020 privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive, în anul 2020;
 • nr. 125/2020 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare;
          Ținând cont de dispozițiile:
 • Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea sumei de 550 mii lei din suma alocată pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare, cu diminuarea corespunzătoare a sumei prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.125/2020 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Știința Baia Mare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Clubul Sportiv Municipal Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 220
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.