JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş a unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, situat în municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 41

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 18124/2020;
 • Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş nr. 45693/2020, înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu nr. 17314/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe și Comisiei pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială;
          În baza prevederilor:
 • art. 361, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 2 şi art. 3 din O. G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c) și f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Maramureș a unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Trecerea în domeniul privat al judeţului Maramureș se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării a imobilului prevăzut la art. 1.
          Art.3. Procedura de casare a imobilului scos din funcțiune revine în sarcina Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, administrator al imobilului.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public şi privat al Judeţului Maramureş.
          Art.5. După scoaterea din funcțiune şi casarea imobilului menționat la art.1., în mod corespunzător se va modifica Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al judeţului şi Anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția „Arhitect Șef”;
 • Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureş.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 219
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi „pentru” şi o abținere la vot, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.