JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
 
privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare asupra unor spații din imobilul situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 34, aparținând domeniului public al județului Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef Nr.18542/ 2020;
 • Adresa Consiliului local al municipiului Baia Mare nr. 37503 / 2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe și Comisiei juridice și de disciplină;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 163/2008 privind darea în administrare a 7 încăperi din imobilul situat în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 34, din domeniul public al județului Maramureș Consiliului Local al Municipiului Baia Mare și contractul de administrare nr. 5832/24849/2008, încheiat cu Primăria Municipiului Baia Mare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 188/2014 privind retragerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a unui spațiu din imobilul situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 34 și darea în administrare a spațiului respectiv către Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș.
          În baza prevederilor:
 • art. 108 lit. a) din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra spațiilor din imobilul situat în Baia Mare str. Gh. Șincai nr. 34, aparținând domeniului public al județului Maramureș, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Predarea-primirea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face în termen de 30 de zile, pe baza unui protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică:
 • Instituției Prefectului – Județul Maramureș;
 • Directiei Arhitect Șef;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Direcției Juridice și Administrație Publică;
 • Consiliul local al municipiului Baia Mare.

PREȘEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 218
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.