JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
 
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra unui imobil, teren înscris în CF 55528 – Seini, Nr. cad. 55528, situat în extravilanul orașului Seini

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 18116/2020;
 • Adresa Direcției Județene pentru Cultură Maramureș nr. 1669/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe și Comisiei juridice și de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Art. 4, alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preempţiune asupra terenului în suprafață de 8632 mp, înscris în C.F. nr. 55528 – Seini, nr. cad. 55528, teren amplasat pe situl arheologic de la Seini, punct ”Berenaș”, cod. LMI MM-I-s-B-04416, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Orașului Seini;
 • Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;
 • Doamnei Oniciuc Floare.

PREȘEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 217
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru” în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.