JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra unui spațiu din imobilul monument istoric, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 2

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 18105/2020;
 • Adresa Ministerului Culturii nr. 6953/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanțe și Comisiei juridice și de disciplină;
           În baza prevederilor:
 • Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preempţiune asupra spațiului din imobilului monument istoric ”Magazin Central”, cod LMI MM-II-m-A-04487, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 2, spațiu înscris în C.F. 103829- C1-U21, alcătuit din spațiul comercial nr.7, cu s.u.=23,05 mp și spațiul comercial nr.8 cu s.u.=38,08 mp și teren în cotă parte de 54/2061, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Municipiului Baia Mare;
 • Direcției Județene pentru Cultură Maramureș;
 • S.C. Central – L S.R.L.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 216
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 de voturi „pentru”, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.