JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 18405/18.11.2020;
 • Adresa Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 31331/18.11.2020 prin care se solicită completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare cu atribuții specifice pentru angajați care desfășoară activități de risc;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, Comisiei pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială și Comisiei juridice și de disciplină;
          Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș:
 • nr. 209/10.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență ,, Dr. Constantin Opriș” Baia mare;
 • nr. 181/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
 • OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. a), d), alin.(2) lit. c, alin. (5) lit. c), art. 182, alin. (1) și (2), precum și ale 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în sensul stabilirii atribuțiilor specifice pentru angajații care desfășoară activități de risc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local Maramureș și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Nr. 215
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.