JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul Județean de Urgență „ Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Serviciului administrație publică - Biroul resurse umane nr.18140/16.11.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, Comisiei pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială și Comisiei juridice și de disciplină;
          Ţinând cont de:
 • Adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr.25635/23.09.2020 înregistrată la institutia noastră sub nr. 14604/23.09.2020;
 • Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 26302/30.09.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr. 14989/30.09.2020;
 • Autorizația sanitară temporară de funcționare a Direcției de Sănătate Maramureș nr. 15954/14985/08.10.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr. 17393/05.11.2020;
 • Hotărârea nr. 25752/23.09.2020 a Comitetului Director a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.11/30.01.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
          În conformitate cu:
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 15, lit. d) din Anexa la H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • punctul 6 din Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea O.U.G nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 623/14.04.2020 pentru modificarea și completarea OMS nr. 555/03.04.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitale de suport pentru pacienţi testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit.a), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se modifică Structura organizatorică la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare, în sensul scoaterii din structură a Laboratorului de medicină nucleară, ca urmare a încetării activității acestuia.
          Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire prin grija managerului Spitalului județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 214
Baia Mare, 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.