JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri temporare de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Serviciului administrație publică - Biroul resurse umane nr. 18106/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, Comisiei pentru muncă, solidaritate socială, familie și asistență socială și Comisiei juridice și de disciplină;
 • Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare nr. 31190/17.11.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr. 18287/17.11.2020;
 • Autorizația sanitară temporară de funcționare a Direcției de Sănătate Publică Maramureș nr. 17788/16.11.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr. 18287/17.11.2020;
 • Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr. 11/30.01.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
          În conformitate cu dispozițiile:
 • punctului 6 din Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea O.U.G nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS –CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
 • Ordinului Ministrului Sănătății nr. 623/14.04.2020 pentru modificarea și completarea OMS nr. 555/03.04.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID -19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitale de suport pentru pacienţi testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2;
 • art.15, lit. d) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă modificarea temporară a Structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare, pentru obiectivul situat în municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31, județul Maramureș, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea temporară a Structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare, pentru obiectivul situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului nr. 17, județul Maramureș, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificarea temporară a Structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare pentru obiectivul Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi, cu sediul în Baia Mare, str. Ghe. Marinescu nr. 3, județul Maramureș, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Modificările temporare ale Structurii organizatorice la Spitalul Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare prevăzute la art. 1- 3 sunt valabile pe toată durata de valabilitate a dispozițiilor Autorizației Sanitare Temporare de Funcționare nr.17788/16.11.2020, eliberată de către Direcția de Sănătate Publică Maramureș.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureș și se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția Economică și Patrimoniu;
 • Biroul Resurse Umane;
 • Spitalul Județean de Urgență ” Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare.

PREȘEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurica Todoran
Nr. 213
Baia Mare 23 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 23 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.