JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 17513/2020;
 • Adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Constantin Opriş” Baia Mare nr.29042/27.10.2020 şi 29614/03.11.2020 prin care se solicită aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi Comisiei pentru sănătate;
          Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 141/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • nr. 145/2015 şi nr. 6/2017 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 141/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • nr. 181/2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a) şi d), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 182, alin. (1) şi (2), precum şi ale 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean ,,Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 141/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Spitalul Judeţean ,,Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 209
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.