JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean, în iarna 2020-2021

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiţii nr.16928 din 30.10.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare, Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrare patrimoniu precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr. 58/24.03.2020 privind aprobarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 137/31.07.2020 privind rectificarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 175/18.09.2020 privind completarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene, în anul 2020;
  • nr. 192/14.10.2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Maramureş, pe anul 2020;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art.196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2020-2021 conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcția Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Tehnică şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 205
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.