JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere pe verticală tronson sudic şi reparaţii capitale şarpantă şi schimbare învelitoare tronson nordic, corp clădire C1” la Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice şi Investiţii nr.17363 / 05.11.2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 17484/2020;
 • Notificarea privind necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici nr. 5451/2020;
 • Notificarea nr.16272 din 27.10.2020 emisa de Direcția de Sănătate Publică a Județului Maramureş;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru proiecte, strategii şi dezvoltare, Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi administrare patrimoniu precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere pe verticală tronson sudic şi reparații capitale şarpantă şi schimbare învelitoare tronson nordic, corp clădire C1” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, actualizaţi, după cum urmează:
 • Valoarea totală a investiţiei actualizată este de 6.372.575,50 lei (cu T.V.A.);
 • Valoarea de C + M este de 5.392.375,13 lei (cu T.V.A.);
 • Durata de realizare a investiției: 36 luni.
          Art.2. Se aprobă Devizul general pentru obiectivul „Extindere pe verticală tronson sudic şi reparații capitale şarpantă şi schimbare învelitoare tronson nordic, corp clădire C1” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie din Baia Mare, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituția Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia Tehnică şi Investiţii;
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.

PREŞEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 201
Baia Mare, 10 noiembrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 noiembrie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.