JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 3 de modificare a Contractului de delegare a Serviciului de Salubrizare a judeţului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş - Raportul Direcției de Dezvoltare şi Implementare a Proiectelor - Unitatea de Implementare a Proiectului SMID; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Luând în considerare rezultatele obţinute după prima lună de operare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare pentru activitatea de colectare a deşeurilor din Zona 1 precum şi cele de operaţionalizare în instalaţii şi pe platforma proprie a activităţilor de sortare şi de stocare temporară a deşeurilor ale operatorului S.C. „DRUSAL” S.A.; În vederea asigurării condiţiilor de realizare a ţintelor de reciclare a deşeurilor şi de reducere a cantităților de deşeuri eliminate prin depozitare; Conștienți de necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure recuperarea şi reciclarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri reciclabile pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi a ţintelor stabilite atât prin directivele europene cât şi de legislaţia naţională în domeniul gestiunii deşeurilor municipale; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 3 de modificare a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a judeţului pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor încheiat între Județul Maramureş prin Consiliul județean în calitate de Delegatar şi S.C. „DRUSAL” S.A. în calitate de Delegat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează președintele Consiliului Judeţean Maramureş pentru semnarea Actului adiţional mentionat la art. 1 din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcției Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu;  Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;  Direcţiei Tehnice şi Investiții;  Unității de Implementare a Proiectului;  ADIGIDM Maramureş;  S.C. „DRUSAL” S.A. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr.54 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” şi 6 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.