JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public la nivelul Consiliului Judeţean Maramureş Având în vedere:  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;  Raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice nr. 17.151/2019;  avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Ţinând cont de prevederile: - Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; - H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, precum și de prevederile Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), alin. (3), lit. c), ale art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunică din oficiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin: - Afișare la sediul Consiliului Județean Maramureș; - Publicare în mass – media sau în Monitorul oficial al județului, după caz; - Publicare pe pagina de internet proprie, www.cjmaramures.ro; - Consultarea informațiilor la sediul Consiliului Județean Maramureş. Art.3. Se aprobă lista cuprinzând documentele de interes public care se comunică la cerere, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă lista cuprinzând informațiile care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. În situaţia în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deținute de Consiliul Județean Maramureș, costul serviciilor de copiere este suportat de către solicitant, conform valorilor stabilite în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Serviciului Relații Publice. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 52 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” şi 6 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.