JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică nr. 2672/2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2), lit. c), art.182, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) precum şi ale art.632 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi compltările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunostinta publică cu excepţia articolelor: 1 – 6, 11, 12, 34, 38, 44 alin. (6), (9), (11), (12), (15), (17) şi art. 46, care intră în vigoare la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020. Art. 3. Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Maramureş aprobat prin Hotărârea nr. 40/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei, cu excepţia art. 3-7, 10 – 12 care se abrogă la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020. Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Consiliul Judeţean Maramureş. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 51 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.