Hotărârea nr. 50 din 28.02.2020

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate al Serviciului administrație publică - Biroul resurse umane nr. 2027/2020; - Adresa Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare nr. 54/29.01.2020 înregistrată la Consiliul Județean Maramureș cu nr. 1195/29.01.2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În baza prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2069/ 1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare, se abrogă. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş și se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie publică; - Serviciului Administrație Publică - Biroului Resurse Umane; - Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 50 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.