JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Judeţean de Pază Maramureş Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș; - Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 633/2020; - Adresa Serviciului Județean de Pază Maramureș nr. 428/02.12.2019 înregistrată la Consiliului Judeţean Maramureş cu nr. 15.407/02.12.2019; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În baza prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Pază Maramureș, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare, se abrogă. Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:  Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie publică;  Serviciului administraţie publică – Birou resurse umane;  Serviciului Județean de Pază Maramureş. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 49 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 5 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.