JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Programului de transport, contra cost, de persoane prin servicii regulate, 2013 – 2023, prin modificarea graficelor de circulaţie Având în vedere:  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;  Raportul Direcţiei Tehnice și Investiții nr. 2365/18.02.2020;  avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 37/27.02.2013 privind aprobarea Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pe perioada 2013 - 2023 modificată și completată; În conformitate cu prevederile art. 8¹, alin.(2), lit. g), din O.U.G. nr. 51/25.06.2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, consiliile judeţene au atribuții privind actualizarea periodică a programelor de transport județene, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public local, interjudețean, feroviar, aerian și naval de persoane; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă Programul de transport, contra cost, de persoane prin servicii regulate 2013-2023 prin modificarea graficelor de circulație, modificat, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte dispoziții contrare îşi încetează aplicabilitatea. Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;  Direcţiei Tehnice şi Investiţii;  Operatorilor de transport interesaţi. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 48 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.