JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea costurilor pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru anul 2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 2125/2020; - Raportul de specialitate al Direcției Economice si Patrimoniu nr.2513/2020; - Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Maramureș nr. 6063/11.02.2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În conformitate cu prevederile: - H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal; - H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale; - Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului; - Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu completările şi modificările ulterioare; - Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 53 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. b), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă costul mediu/beneficiar pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă costul mediu/beneficiar pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă costul maxim lunar/beneficiar persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru anul 2020, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice şi Patrimoniu; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Maramureş. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 47 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” şi 6 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.