JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind înființarea Complexului de servicii pentru victimele violenței domestice, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranţă !” Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 2816/2020; - Raport de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr.2792 /2020 - Raport de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr.2859 /2020 - Nota de Fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş nr. 7050 din 19.02.2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; În baza prevederilor: - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 229/2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță “ - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul Ministrului Muncii şi Justiției Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea violenţei domestice; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. (f), alin. (7) şi ale art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederilor Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă înființarea complexului de servicii pentru victimele violenței domestice „Locuința Protejată Venus” compus din: Locuință protejată Venus, Grup de Suport Venus și Cabinet de Consiliere Vocațională Venus, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranţă”. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;  Direcției Economice și Patrimoniu;  Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Aurica Todoran Nr. 46 Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.