JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de achiziţie şi întocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 187 Leordina (DN18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte” Având în vedere: - Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş; - Raportul de specialitate comun al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii nr. 2768/2020; - Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 3078/2020; - avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Ţinând cont de oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Locală II, program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea proiectelor locale de dezvoltare prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013; În baza prevederilor Normelor Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală – Republicare, art. 12, alin. (4); În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă devizul general actualizat după încheierea contractului de achiziție şi întocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 187 Leordina (DN18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:  Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;  Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;  Direcției Tehnice și Investiții;  Direcţiei Economice şi Patrimoniu. PREŞEDINTE Gabriel Valer Zetea Contrasemnează, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI Nr. 45 Aurica Todoran Baia Mare, 28 februarie 2020 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi 8 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.