JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului, nr. 17

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Şef nr.2292/ 2019;
 • Adresele nr. 6168/ 2019 a Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș şi nr. 1338/ 2020 a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 108 lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a), alin. (2), art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 867, 868, 869, din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. f), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în administrare la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a unui spaţiu, în suprafață de 91,63 mp., din imobilul aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş, situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului, nr. 17, identificat prin Releveu anexa 1 şi având datele de identificare cuprinse în anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Maramureş a spaţiului prevăzut la art.1.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică anexa la Contractul de administrare nr. 1828/456/2003 încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureş şi anexa la Contractul de administrare nr. 4233/12881/2003 încheiat între Consiliul Județean Maramureş şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • Serviciului Judeţean de Ambulanţă Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 36 
Baia Mare, 28 februarie 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.