JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureş la implementarea Planului de acţiune privind dezvoltarea lanțurilor de producători din industria alimentară

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaţionale nr. 2514/2020;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice şi Patrimoniu nr.2759/2020;
  • Solicitarea Asociaţiei „Bun de Maramureș” nr. 2502/19.02.2020;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 272/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea fazei a II-a a proiectului FoodChains 4 Europe - Lanţuri alimentare pentru Europa;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă participarea Judeţului Maramureş la realizarea Planului de acţiune privind „Dezvoltarea lanțurilor de producători din industria alimentară în judeţul Maramureş”, elaborat în cadrul proiectului FoodChains 4 Europe (Lanţuri alimentare pentru Europa), în anul 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Se aprobă finanţarea cheltuielilor în limita sumei de 227.300 lei, necesară pentru participarea la realizarea Planului de acțiune prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu al Județului Maramureş, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș şi Asociaţia „Bun de Maramureş”, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice – Biroul Relații Internaționale;
  • Asociaţiei „Bun de Maramureş”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Nr. 35 
Baia Mare, 28 februarie 2020
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.