JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Maramureş privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administrație Publică nr. 15470/2019;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 15708/2019;
 • Cererea Parohiei Ortodoxe Finteuşu Mic înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş sub nr. 5200/2019 şi nr. 7052/2019;
 • Cererea Parohiei Ortodoxe Române - Săliște înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureș sub nr. 4564/2019 şi nr. 15314/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş:
 • nr. 89/2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2019, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;
 • nr. 138/2019 privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unitățile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
 • nr. 266/2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2019;
          Văzând dispoziţiile art. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată şi ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Art.1, lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 89/2019, se modifică în sensul majorării cu 14 mii lei a sumei repartizate pe destinaţii din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, ca sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.
          Art.II. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 138/2019 privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România după cum urmează:
 1. La poziţia nr. 72 din anexă se suplimentează suma acordată cu 4 mii lei;
 2. Se completează anexa cu o nouă poziție, după cum urmează:
Nr. crt. Cod Denumire beneficiar Localitatea Suma
mii lei
121  71  PAROHIA ORTODOXĂ FINTEUȘU MIC  FINTEUȘU MIC  10 

          Art.III. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice și Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 299
Baia Mare, 6 decembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 6 decembrie 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.