JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr. 15.683/2019
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza prevederilor:
 • O. G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 90 din 06.05.2019 privind aprobarea Normelor pentru finanțarea proiectelor, programelor și acțiunilor cultural - educaționale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 266 din 29 noiembrie 2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al județului, pe anul 2019;
          Ținând cont de adresa Comunei Cicârlău nr. 6746/ 12.11.2019, prin care solicită sprijin financiar pentru Festivalul Concurs de Folclor „Alina-te dor, alină”, precum şi cea a Orașului Vișeu de Sus nr. 1411 din 28.11.2019 prin care solicită sprijin financiar pentru „Seara Viflaiemurilor”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), ale art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă majorarea cu 75 mii lei a sumei destinate finanțării pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale;
          (2) Se modifică în mod corespunzător art. 1 lit. c) din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 62/2019 privind repartizarea pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2019, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
          Art.2. Se aprobă alocarea unor sume din bugetul judeţului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Sumele alocate conform art. 2 vor face obiectul unui Acord, ce va fi încheiat între Județul Maramureş prin Consiliul Județean Maramureș şi unitățile administrativ – teritoriale beneficiare, cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Unităţilor Administrativ – Teritoriale interesate.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 298
Baia Mare, 6 decembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi două neparticipări de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 6 decembrie 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.