JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureş;
 • Adresa nr. 209/11.10.2019 a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr.12.145/11.10.2019;
 • Nota de fundamentare nr. 210 din 11.10.2019 a Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș înregistrată la instituția noastră cu nr.12.146/11.10.2019
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;
 • Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 234/2018 privind înfiinţarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Maramureş, modificat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Serviciului Public Județean SALVAMONT Maramureș.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Nr. 289
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.