JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea arondării unităților administrativ – teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate nr.14015/11.11.2019 al Biroului Resurse Umane;
 • Adresa și Nota de fundamentare nr. 31274/29.10.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș înregistrată la instituția noastră cu nr. 13329 din 31.10.2019;
 • Avizul nr. 3520670 din 14.11.2019 emis de Direcţia pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile:
 • art.25 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, actualizată;
 • H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea arondării unităților administrativ – teritoriale din județul Maramureș la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor prin desprinderea comunei Valea Chioarului de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Șomcuta Mare și arondarea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Valea Chioarului, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
 • Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Maramureș;
 • Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Valea Chioarului;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Biroului Resurse Umane.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 286
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.