JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureş“ S.A.

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Juridice şi Administraţie Publică – Compartiment Guvernanţă Corporativă nr. 15122/2019;
 • Adresa nr. 3033/07.11.2019 si adresa nr.3259/26.11.2019 a S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A.; Nota de fundamentare a S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A înregistrat la Consiliul Judeţean Maramureş nr. 15013/2019;
 • Deciziile nr. 15 şi 16/2019 ale Consiliului de Administraţie al S.C. „Drumuri Poduri – Maramureş” S.A.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Județean Maramureş:
 • nr. 137/2016 privind reprezentarea județului Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 • nr. 53/ 2017 de modificare a Hotărârii nr.137/2016 privind reprezentarea judeţului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.;
          În baza prevederilor:
 • art. 3, pct. 2 lit. f) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 125 din Legea 31 /1990, republicată privind societățile comerciale;
          În temeiul prevederilor art.173, alin. (2) lit. d), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureş în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A., pentru a vota următoarele: - Modificarea listei de investiții pentru anul 2019, conform aprobării Consiliul de Administrație, prevăzute în Decizia nr.15/2019; - Numirea auditorului financiar al S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. pentru auditarea situațiilor financiare pentru anii 2019,2020 și 2021, conform aprobării Consiliul de Administrație, prevăzute în Decizia Nr.14/2019 ; - Modificarea/rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A., conform aprobării Consiliul de Administrație, prevăzute în Decizia nr. 16/2019;
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • S.C „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
 • Reprezentanţilor Judeţului Maramureş în A.G.A. la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

PREŞEDINTE
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 285
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi şase neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.