Hotărârea nr. 250 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcţii;
 • Adresa nr. 667/01.10.2019 a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș” înregistrată la instituția noastră cu nr. 10895/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • H.G. 398/1997 privind trecerea regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transportului sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentului de organizare și funcționare a R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 299/2018;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. 2, lit. c), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, modificată, cuprinsă în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii la R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, modificat, cuprins în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine directorului general al. R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie publică;
 • Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Biroului Resurse Umane;
 • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 250 
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.