JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiții;
 • Solicitarea nr. 2787/17.10. 2019 S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 22 din O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 87/06.05.2019 pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019 și a propunerilor de obiective ce urmează să fie finanțate prin O.U.G. nr.114/2018, modificată şi completata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 194/20.08.2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5) lit. l), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 87/06.05.2019 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019, modificată și completată conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 87/06.05.2019 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019, modificată şi completată, privind eșalonarea pe ani a investiției prevăzută în Contractul de Finanțare încheiat cu Comisia Naţională de Prognoză, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Directiei Economice şi Patrimoniu;
 • Directiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Directiei Tehnice şi Investiţii;
 • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S. A.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 231
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.