JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureș” S.A.

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Adresa nr. 2122/13.08.2019 transmisă de S.C. „Drumuri - Poduri Maramureș” S.A.;
 • Testul Investitorului Privat Prudent – S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A.. - întocmit de Societatea „Veridio” S.R.L.;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 • art. 210 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. b), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. „Drumuri Poduri – Maramureș” S.A. cu suma de 1.660 mii lei, reprezentând un număr de 664.000 acțiuni, la o valoare nominală de 2,5 lei.
          (2) Acţiunile precizate la alin. (1) se emit în favoarea acţionarului unic, respectiv Județul Maramureș, care a contribuit la majorarea capitalului social.
          Art.2. Se mandatează reprezentanţii Judeţului Maramureş în A.G.A. pentru a vota majorarea capitalului social al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. cu suma de 1.660 mii lei, reprezentând un număr de 664.000 acțiuni, la o valoare nominală de 2,5 lei și pentru modificări în „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2019.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 227
Baia Mare, 29 octombrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.