JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;
 • Solicitarea nr. 3501/26.08.2019 a Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare înregistrată la instituția noastră cu nr. 9551/28.08.2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 15 lit. b) și c) din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativului de personal pentru asistență medicală spitalicească, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, modificată prin suplimentarea cu un post de medic specialist, în specialitatea boli infecțioase în cadrul ambulatoriului integrat, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, modificat, cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare prin serviciul de specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcției Economice şi Patrimoniu;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Spitalului de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare.
 
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 221
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.