JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Maramureș referitoare la exproprierea unor terenuri adiacente DJ 193 situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Adresele nr. 9253/22.08.2019 a S.C. Topo Expert S.R.L și nr.9827/3.09.2019 a dl. Rotiș Sabin Liviu în calitate de proprietar a terenului înscris;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate prevederile art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 287, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă radierea poziției referitoare la terenul în suprafață de 30 mp., proprietar tabular Rotiș Sabin Liviu, din cartea funciară nr. 52073 Satulung, din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 58/2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarţa de Jos, Băsești, Ariniș, Sălsig, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, Satulung, Șomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti.
          Art II. Se aprobă radierea poziției referitoare la terenul în suprafață de 30 mp, proprietar tabular Rotiș Sabin Liviu, din cartea funciară nr. 52073 Satulung, din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 115/2017 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”.
          Art.III. Se aprobă radierea poziției „Parcela nr. 88 - coridor de expropriere, S = 30 mp. Amplasament: UAT Satulung, DJ 193, km 51+815 - km 51+845” cuprinsă la art. 1, lit. c) din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 117/2017 privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”.
          Art.IV. Se aprobă completarea art. 1, lit. c) la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 116/2017 privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I” în sensul adăugării unei noi poziții cu următorul cuprins: „Parcela nr. 88, S = 30 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 51+815 - km 51+845”.
          Art.V. Se aprobă depunerea prezentei hotărâri la O.C.P.I. Maramureș, în vederea realizării înscrierilor necesare în cartea funciară nr. 52073 Satulung și cartea funciară nr. 52625 Satulung.
          Art.VI. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Domnului Rotiș Sabin Liviu;
  • Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 218
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.