JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 9071/21.08.2019;
  • Adresa Muzeului Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” nr. 437/16.08.2019, prin care solicită modificarea organigramei și a statului de funcții;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
  • Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată (r2), coroborată cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legii nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, modificate ca urmare a transformării unei funcții contractuale de execuţie vacante şi mutarea ei de la Biroul de dezvoltare și conservare patrimoniu muzeal la Biroul financiar-contabil, astfel cum este cuprins în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Muzeului Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 197
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.