JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „REABILITARE CLADIRI CENTRU DE ZI DIN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI, STR. DRAGOS VODA, NR. 35”

          Având în vedere:
  1. Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  2. Raportul de specialitate al Direcției Tehnice şi Investiţii;
  3. Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
  4. avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Ținând cont de prevederile
  5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice; În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare clădiri Centru de zi din Municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, nr. 35”, astfel: - Indicatori tehnici ai obiectivului de investiții: Corp clădire C2 cu o suprafață construită de 219,00 mp.; Corp clădire C3 cu o suprafaţă construită de 120,13 mp.; - Indicatorii economici ai obiectivului de investiţii: - Valoarea totală a investiţiei este de 785.497,56 lei (inclusiv T.V.A.), din care: C + M este de 634.016,22 lei (inclusiv T.V.A.); Durata de realizare a lucrărilor este de 13 luni

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 192
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.