JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al județului pe anul 2019

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr.12/12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. a), art.182 alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureș pe anul 2019 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 5.566,00 mii lei, prin majorarea „Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 922,00 mii lei, a „Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” cu suma de 4.350,00 mii lei și a „Veniturilor proprii” cu suma de 294,00 mii lei.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexa nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă diminuarea cu suma de 215,00 mii lei a prevederilor bugetare cuprinse în buget pentru activitatea de „Tineret” și majorarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare pentru „Proiecte cu finanțare nerambursabilă în domeniul culturii” din cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”.
          Art.2. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 176
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.