JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind asumarea derulării Programului pentru școli al României la nivelul județului Maramureș

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
          și luând în considerare:
 • dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;
 • Hotărârea Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 cu Hotărârea Guvernului nr.52/2019;
 • Procesul verbal nr.7411/07.08.2019 al Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.640/2017, înregistrat la Consiliul județean Maramureș sub nr.8420/08.08.2019;
 • răspunsul A.P.I.A. București nr.29604/09.08.2019 la adresa nr.8233/05.08.2019 întocmită de Consiliul județean Maramureș;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă asumarea derulării Programului pentru școli al României, la nivelul județului Maramureș de către Consiliul județean Maramureș.
          Art.2. Prin excepție de la prevederile art.1., Comuna Bicaz nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri, fiind cuprinsă în „Programul pilot masa caldă”.
          Art.3. Se stabilesc măsurile educative aferente Programului pentru școli al României, la nivelul județului Maramureș, după cum urmează: organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 și/sau miere, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlilor.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Serviciului Achiziții Publice;
 • Unităților Administrativ Teritoriale.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Nr. 175
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.