JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al județului pe anul 2019

          Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget-finanţe;
          Luând în considerare prevederile H.G. nr. ______/ 08.08.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Județul Maramureș și adresa nr. 8966/12.07.2019 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Maramureş.
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
          În temeiul prevederilor art.173, alin.(3), lit. a), art.182, alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Maramureș pe anul 2019 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 8.436 mii lei, prin majorarea ”Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 8.000 mii lei și a ”Subvențiilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor din sănătate” cu suma de 436,00 mii lei.
          (2) Sinteza influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate este prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (3) Se aprobă diminuarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor bugetare cuprinse în buget pentru activitatea de „Tineret” și majorarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare pentru „Proiecte cu finanțare nerambursabilă în domeniul culturii” din cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”.
          Art.2. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 486,80 mii lei. Desfăşurarea veniturilor și cheltuielilor acestor instituţii publice pe secţiuni, capitole, titluri, articole şi alineate este redată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrației Județene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 9 august 2019. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 166
Baia Mare, 9 august 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.