JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor percepute de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş „Liviu Borlan”- Secţia Şcoala Populară de Artă, în anul şcolar 2019 -2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Adresa nr. 497 din 12 iunie 2019 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureş;
          Ţinând cont de amendamentul formulat în plen, de preşedintele Comisiei pentru buget finanţe, dl. Sas Ioan şi de avizele favorabile ale:
  • Comisiei pentru buget – finanţe;
  • Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
  • Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și de prevederile art. 484 a Noului Cod Fiscal adoptat prin Legea 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare;
          În baza prevederilor Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (3), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se aprobă taxele ce vor fi practicate în anul şcolar 2019 – 2020 la Şcoala Populară de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă scutirea de plată a taxelor stabilite la art. 1, pentru un număr de maxim 20 elevii cursanți/an de studiu, care îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii: - copii și tineri pentru care s-a instituit o măsura de protecție specială; - persoane care provin din familii, ale căror venituri medii pe membru de familie, sunt sub nivelul 0,4 ISR (indicele social de referință).
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administrație Publică;
  • Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureș”- Secţia Şcoala Populară de Artă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 iulie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 162
Baia Mare, 25 iulie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.