JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a imobilului, teren, situat în municipiul Baia Mare, strada Grănicerilor

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • Solicitarea 6152/3858/27.06.2019 transmisă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
          Văzând avizele favorabile ale:
 • Comisiei pentru buget – finanţe;
 • Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
 • Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
 • Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
 • Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de oportunitatea oferită de programul „Construcţia de locuinţe de serviciu” aprobat prin H.G. nr. 719/2016 și de prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe și ale H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;
          Având în vedere prevederile art. 297 și ale art. 349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică;
          În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției „Locuinţe de serviciu în municipiul Baia Mare, strada Grănicerilor”, a imobilului - teren, aflat în domeniul public al judeţului, situat in municipiul Baia Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Predarea-primirea efectivă a terenului prevăzut la alin. (1) se va face în baza unui protocol de predare – primire, între judeţul Maramureş şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, încheiat după transmiterea, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a copiei ordinului de începere a lucrărilor de construcţie. (3) La finalizarea lucrărilor, construcţiile şi terenul aferent, vor fi predate judeţului Maramureş, în baza unui protocol de predare-primire, în vederea înregistrării în evidenţele judeţului Maramureş ca bunuri aparţinând domeniului public.
          Art.2. (1) Se vor asigura, de la bugetul județului, sumele necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze naturale, iluminat stradal, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu).
          (2) Se vor asigură, de la bugetul judeţului, sumele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi acolo unde este cazul, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
          Art.3. Sumele aferente cheltuielilor de întreţinere a bunului, se vor asigura de la bugetul judeţului, după preluarea construcţiei şi a terenului aferent în domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe și ale Județului Maramureș sunt cele prevăzute în Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe și H.G. nr.719/2016 pentru aprobarea programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”.
          Art.5. Angajarea răspunderii și aplicarea sancțiunilor se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe și ale H.G. nr.719/2016 pentru aprobarea programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”.
          Art.6. Se aprobă încheierea Contractului pentru realizarea utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente locuințelor de serviciu între Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti şi Județul Maramureș, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Direcţiei Arhitect Şef;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 iulie 2019. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 150
Baia Mare, 25 iulie 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.